• جهت تصدیق گواهی ابتدا کد امنیتی مندرج شده بر روی گواهی مربوطه را وارد نموده و سپس دکمه تصدیق را فشار دهید -
  • 2- پس از نمایش تصویر اطلاعات تصویر را با گواهی کنترل نمایید
تصدیق گواهی
کد امنیتی